โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ Young Scientist Competition : YSC 2020

ขอเเสดงความยินดีต่อนักเรียนโครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตฯ ที่ได้รับรางวัลจาก “โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ Young Scientist Competition : YSC 2020” ระดับภูมิภาค จำนวน 2 รางวัล 


รางวัลชนะเลิศ  : นายคฑากริช ไชยสุวรรณ และ นายดะฮ์ฮาล อนุรักษ์อำพัน


รองชนะเลิศ : นายสถาปัตย์ เพชรศิราสัณห์