โครงการเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2/2562

โครงการเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2/2562
ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ลำปำ รีสอร์ท ตำบล ลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง