โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, Demonstration School of Prince of Songkla University
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 073-335131