โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้สเต็มศึกษาสำหรับนักเรียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้สเต็มศึกษาสำหรับนักเรียน (STEM Education : Workshop & Training)

ซึ่งมีกิจกรรม STEM Education on Technolog
กิจกรรม STEM Education on Plant Biology
กิจกรรม STEM Education on Chemistry
กิจกรรม STEM Education on Physics เหินฟ้า

โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมอบรม 3 โรงเรียน
1.โรงเรียนปูยุดประชารักษ์ ตำบลปูยุด อำเภอเมืองปัตตานี
2.โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี
3.โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ อำเภอแม่ลาน
เมื่อวันที่ 8 – 9 สิงหาคม และ 15 – 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)