โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษและภาษาไทยก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย


ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.จรีรัตน์ สาครินทร์ อาจารย์สอนวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์ ดร.กนก จันทรา กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
และผศ.ดร.สุรัยยา สุไลมาน อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรในโครงการอบรมในครั้งนี้
โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนศาสน์สามัคคี อำเภอหนองจิก
โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ อำเภอยะรัง
โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ อำเภอมายอ