โครงการอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานสำหรับครู ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) รุ่นที่ 3

โครงการอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานสำหรับครู
ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ
Science Mathematics Program (SMP) รุ่นที่ 3
27 – 29 กรกฎาคม 2562

โดยได้รับเกียรติจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาชีววิทยา
อาจารย์ผศ.ดร.เครือศรี วิเศษสุวรรณภูมิ
อาจารย์จันทร์ดา พิทักษ์สาลี

สาขาวิชาฟิสิกส์
อาจารย์มนฑกาน อรรถสงเคราะห์

สาขาวิชาเคมี
อาจารย์ดร.ฮามีด๊ะ มูสอ
มาร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม
และมีนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้ร่วมแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

ซึ่งมีครูผู้เข้าร่วมอบรมจาก
โรงเรียนศาสนูปภัมภ์ ตำบลบานา อำเภอเมือง
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อำเภอสายบุรี
และ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์