โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) รุ่นที่ 4

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) รุ่นที่ 4 4 – 6 กันยายน 2563ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมอบรม 3 โรงเรียน1.โรงเรียนปูยุดประชารักษ์ ตำบลปูยุด อำเภอเมืองปัตตานี2.โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี3.โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ อำเภอแม่ลานณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)