โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนในโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program(SMP) รุ่นที่ 4

โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนในโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program(SMP) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2563 จ.กระบี่

โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมอบรม 3 โรงเรียน
1.โรงเรียนปูยุดประชารักษ์ ตำบลปูยุด อำเภอเมืองปัตตานี
2.โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี
3.โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ อำเภอแม่ลาน
เมื่อวันที่ 27-31 สิงหาคม 2563 จ.กระบี่
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)