โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) รุ่นที่ 4

โครงการอบรมเชิงปฎิบั…

อ่านต่อ →

โครงการอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานสำหรับครู ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) รุ่นที่ 3

โครงการอบรมเทคนิคการ…

อ่านต่อ →

โครงการทัศนศึกษาและดูงานเชิงค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน (ม.4) ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ SMP รุ่นที่ 4 

โครงการทัศนศึกษาและด…

อ่านต่อ →

โครงการทัศนศึกษาและดูงานเชิงวิทยาศาสตร์ สำหรับครู ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) รุ่นที่ 4

ทัศนศึกษาและดูงานเชิ…

อ่านต่อ →

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนโครงการ SMP รุ่นที่ 2

ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่…

อ่านต่อ →