โครงการสัมมนานักศึกษาหลังปฏิบัติการสอน ปีการศึกษา 2562

โครงการสัมมนานักศึกษาหลังปฏิบัติการสอน ปีการศึกษา 2562

            ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตฯ จัดโครงการสัมมนานักศึกษาหลังปฏิบัติการสอน ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร 11 เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติการสอนสะท้อนคิด ประเด็นปัญหาหลังจากการปฏิบัติการสอน การทำงานฝ่ายต่าง ๆ พัฒนาบุคลิกความเป็นครู ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นครูที่มีคุณภาพในอนาคต