ประกาศตารางเรียนและตารางสอน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตารางสอนและตารางเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม  2563

ตารางเรียน

ตารางสอน

** หมายเหตุ ตารางเรียนและตารางสอนมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะชั้น ม.5, ม.6 และอาจารย์ผู้สอนบางท่านเท่านั้นนะคะ

ส่วนชั้น ม.1, ม.2, ม.3, ม.4 และอาจารย์ผู้สอนท่านอื่นที่ไม่ได้ประกาศจะยึดตามตารางเดิมค่ะ