ประกาศ แนวปฏิบัติในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามแผนเผชิญเหตุรองรับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

ประกาศ แนวปฏิบัติในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามแผนเผชิญเหตุรองรับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙