งานทะเบียนและสถิติ

งานทะเบียน สถิติ วัดและประเมินผล

  เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียน มีหน้าที่ในการจัดทำ ฐานข้อมูลทะเบียนนักเรียน ฐานข้อมูลผลการเรียนฐานข้อมูลคุณลักษณะพิเศษ ให้บริการออกเอกสารต่างๆ และเก็บรักษาหลักฐานผลการศึกษา และติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการบริการออกเอกสารต่าง ๆ โรงเรียนเห็นความจำเป็นของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการดำเนินงานโดยฝ่ายงานทะเบียนและสถิติจัดทำเว็บไซด์เพื่อเป็นช่องทางให้นักเรียนและผู้ปกครอง ได้รับข้อมูลข่าวสารและติดต่องานทะเบียนและสถิติของโรงเรียนได้สะดวกยิ่งขึ้น

ข้อมูลฝ่ายทะเบียน

        ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [  21 ตุลาคม 2565 ]

                      มัธยมศึกษาปีที่ 1                       

                      มัธยมศึกษาปีที่ 2                 

                      มัธยมศึกษาปีที่ 3                                     

                      มัธยมศึกษาปีที่ 4                    

                      มัธยมศึกษาปีที่ 5                  

                      มัธยมศึกษาปีที่ 6

 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558    

 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558    

ดาวน์โหลดรายชื่อลงคะแนนนักเรียนปีการศึกษา 2/2565 (อัพเดท 23 พฤศจิกายน 2565)

 ม.1/1

 ม.1/2

 ม.1/3

     

 ม.2/1

 ม.2/2

 ม.2/3

     

 ม.3/1

 ม.3/2

 ม.3/3

     

 ม.4/1

ม.4/2

 ม.4/3

ม.4/4

ม.4/5

 ม.4/6

 ม.5/1

 ม.5/2

 ม.5/3

 ม.5/4

 ม.5/5

 ม.5/6

 ม.6/1

 ม.6/2

 ม.6/3

 ม.6/4

 ม.6/5

 ม.6/6

 

กรอกคะเเนนหน้าที่พลเมือง 2565  

 ม.1/1

 ม.1/2

 ม.1/3

     

 ม.2/1

 ม.2/2

 ม.2/3

     

 ม.3/1

 ม.3/2

 ม.3/3

     

 ม.5/1

 ม.5/2

 ม.5/3

 ม.5/4

ม.5/5

ม.5/6

ม.6/1

ม.6/2

ม.6/3

 ม.6/4

 ม.6/5

 ม.6/6

 

 

 1. แบบคำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา นักเรียน
 2. แบบคำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา ผู้ปกครอง
 3. แบบคำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา แบบภาษาอังกฤษ
 4. แบบคำร้องสำหรับพักการศึกษาและลาออก
 5. แบบคำร้องทั่วไป
 6. แบบคำร้องขออนุญาตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
 7. แบบคำร้องขอรายงานตัวกลับเข้าศึกษาต่อ
 8. แบบคำร้องขอถอนเงินประกันของเสียหาย สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 9. แบบคำร้องขอถอนเงินประกันของเสียหาย สำหรับนักเรียน วมว.
 10. แบบคำร้องขอถอนเงินประกันของเสียหาย สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ทั่วไป
 11. แบบคำร้องขอถอนเงินประกันของเสียหาย สำหรับผู้ปกครองนักเรียน วมว.
 12. ใบมอบฉันทะ
 13. กรณีมอบฉันทะ แบบคำร้องขอถอนเงินประกันของเสียหาย สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 14. กรณีมอบฉันทะ แบบคำร้องขอถอนเงินประกันของเสียหาย สำหรับนักเรียน วมว.
 15. แบบคำร้องขอสอบแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน 0 ร และ มส.
 16. แบบรายงานผลการเรียน
 17. แบบคำร้องขอสละสิทธิ์การศึกษาต่อ

 

อัพเดทล่าสุด : 22 มีนาคม 2566

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน

นางสาวซูไรดา เจ๊ะอูมา

เบอร์ติดต่อภายใน

: 1664