งานทะเบียนและสถิติ

งานทะเบียน สถิติ วัดและประเมินผล

  เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียน มีหน้าที่ในการจัดทำ ฐานข้อมูลทะเบียนนักเรียน ฐานข้อมูลผลการเรียนฐานข้อมูลคุณลักษณะพิเศษ ให้บริการออกเอกสารต่างๆ และเก็บรักษาหลักฐานผลการศึกษา และติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการบริการออกเอกสารต่าง ๆ โรงเรียนเห็นความจำเป็นของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการดำเนินงานโดยฝ่ายงานทะเบียนและสถิติจัดทำเว็บไซด์เพื่อเป็นช่องทางให้นักเรียนและผู้ปกครอง ได้รับข้อมูลข่าวสารและติดต่องานทะเบียนและสถิติของโรงเรียนได้สะดวกยิ่งขึ้น

ข้อมูลฝ่ายทะเบียน

        ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  [  5 พฤศจิกายน 2563 ]

                      มัธยมศึกษาปีที่ 1                       

                      มัธยมศึกษาปีที่ 2                 

                      มัธยมศึกษาปีที่ 3                                     

                      มัธยมศึกษาปีที่ 4                    

                      มัธยมศึกษาปีที่ 5                  

                      มัธยมศึกษาปีที่ 6

 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558    

 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558    

ดาวน์โหลดรายชื่อลงคะแนนนักเรียนปีการศึกษา 2/2563   (อัพเดท 1 ธันวาคม 2563)

 ม.1/1

 ม.1/2

 ม.1/3

     

 ม.2/1

 ม.2/2

 ม.2/3

     

 ม.3/1

 ม.3/2

 ม.3/3

     

 ม.4/1

ม.4/2

 ม.4/3

ม.4/4

ม.4/5

 ม.4/6

 ม.5/1

 ม.5/2

 ม.5/3

 ม.5/4

 ม.5/5

 ม.5/6

 ม.6/1

 ม.6/2

 ม.6/3

 ม.6/4

 ม.6/5

 ม.6/6

 

กรอกคะเเนนหน้าที่พลเมือง 2563   

 ม.1/1

 ม.1/2

 ม.1/3

     

 ม.2/1

 ม.2/2

 ม.2/3

     

 ม.3/1

 ม.3/2

 ม.3/3

     

 ม.5/1

 ม.5/2

 ม.5/3

 ม.5/4

ม.5/5

ม.5/6

ม.6/1

ม.6/2

ม.6/3

 ม.6/4

 ม.6/5

 ม.6/6

book  ใบมอบฉันทะ

book   แบบคำร้องขอถอนเงินประกันของเสียหาย สำหรับนักเรียน วมว.

book   แบบคำร้องขอถอนเงินประกันของเสียหาย สำหรับนักเรียนทั่วไป

book   แบบคำร้องขอถอนเงินประกันของเสียหาย (สำหรับผู้ปกครองนักเรียนทั่วไป)

book   แบบคำร้องขอถอนเงินประกันของเสียหาย (สำหรับผู้ปกครองนักเรียน วมว.)

book   แบบคำร้องขอรายงานตัวกลับเข้าศึกษาต่อ

book   คำร้องขอสอบแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน 0 ร และ มส.

book  แบบคำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา สำหรับนักเรียน

book   แบบคำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา สำหรับผู้ปกครอง

book   แบบคำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา แบบภาษาอังกฤษ

book   แบบคำร้องขออนุญาตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

book   แบบคำร้องทั่วไป

book   แบบคำร้องสำหรับพักการศึกษาและลาออก

book   แบบรายงานผลการเรียน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน

นางสาวซูไรดา เจ๊ะอูมา

นางนิภา บัวทอง

เบอร์ติดต่อภายใน

: 1664