ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ชั้น ม. 1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 8)


ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ชั้น ม. 1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565
(เพิ่มเติมครั้งที่ 7)

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ชั้น ม. 1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565
(เพิ่มเติมครั้งที่ 6)

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
ชั้น ม. 1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565
(เพิ่มเติมครั้งที่ 5)

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ชั้น ม. 1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565
(เพิ่มเติมครั้งที่ 4)

ประกาศผลการเลื่อนชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ชั้น ม. 1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
ชั้น ม. 1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
ชั้น ม. 1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
ชั้น ม. 1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1  
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4  

ผลการทดสอบความรู้ทางวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา (ป.4, ป.5)
และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1, ม.2)
 

รายชื่อผู้ทำคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรกในการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1, ม.4
และทดสอบความรู้ฯ ประจำปีการศึกษา 2565