การเลื่อนชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง  การเลื่อนชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดประกาศโรงเรียนสาธิตฯ

1.การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เเละชำระเงินยืนยันสิทธิ์

1.1 ใบรายตัวยืนยันสิทธิ์

1.2 ใบชำระเงินยืนยันสิทธิ์

2. ดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัว

2.1 ใบมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

2.2 แบบสำรวจความต้องการใช้สิทธิ์/สละสิทธิ์ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

2.3 ใบสำคัญรับเงินการใช้สิทธิ์ค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน

2.4 ใบสมัครสมาชิกชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ

กรอกข้อมูลเอกสารข้อ 2.1-2.4 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

เอกสารและหลักฐานการมอบตัวนักเรียนที่ต้องจัดส่งทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ดังนี้

3.เอกสาร

3.1 ใบมอบตัวนักเรียน

3.2  แบบสำรวจความต้องการใช้สิทธิสิทธิ /สละสิทธิ์ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

3.3  ใบสำคัญรับเงินการใช้สิทธิค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน

3.4  ใบสมัครสมาชิกชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ

3.5 หลักฐานการชำระเงินยืนยันสิทธิ์ (ฉบับจริง)

3.6 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)

หลักฐานการศึกษา

3.7 หลักฐานแสดงผลการเรียน/หลักฐานจบการศึกษา (ปพ.1) ฉบับจริง พร้อมสำเนา                             จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)

3.8 สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (ปพ.6) ฉบับจริง

** หมายเหตุ เนื่องจากหลักฐานการศึกษาของนักเรียน ข้อ 3.7 – 3.8 ทางฝ่ายทะเบียนได้จัดเก็บไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว