ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
ประจำปีการศึกษา 2565