การอบรมเชิงปฏิบัติการ”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” โรงเรียนสาธิตฯ(ฝ่ายมัธยมศึกษา)
ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-16.00 น. บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ(ฝ่ายมัธยมศึกษา) ที่เข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”จำนวน 16 คน ประชุมพร้อมกันที่ห้องประชุมแคแสด คณะศึกษาศาสตร์เพื่อนำเสนอหัวข้อวิจัยพร้อมทั้งการจัดกลุ่มย่อยเพื่อพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย นอกจากนี้ยังมีการประชุมเพื่อรับทราบเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรที่ต้องการขอตำแหน่งทางวิชาการ