ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจําปีการศึกษา 2564


*ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563 *

✓ สมัครออนไลน์ Link :
https://apply.mwit.ac.th/

✓ ไฟล์ประกาศรับสมัคร Link :

http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/373/373.pdf

โครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตฯ

โทรศัพท์ : 073 – 335080

อิเมล์ : satitpsupn@gmail.com 


“วมว สาธิต ม.อ. หล่อหลอมกระบวนการคิด สร้างนักวิทย์ พร้อมจิตอาสา”