การปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการเเพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 และการคัดกรองสุขภาพ ในระหว่างการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
การปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการเเพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 และการคัดกรองสุขภาพ ในระหว่างการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2563

รายละเอียดประกาศ