มารตการป้องกันโรค covid-19 ฯ


ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 (COVID-19) การคัดกรองสุขภาพ และแนวทางการส่งต่อนักเรียน และบุคลากร โรงเรียนสาธิตฯ

รายละเอียดประกาศ