ประกาศมาตรการ “เปิดเรียน On-Site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด19”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)เตรียมความพร้อมเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2565 สำหรับมาตรการ “เปิดเรียน On-Site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา”

ตามมาตรการความปลอดภัย 3T 1V ประกอบด้วย
T : Thai Stop COVID Plus (TSC+) : โรงเรียนต้องประเมินตนเอง เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียน
T : Thai Save Thai (TST) : นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจำ
T : Test : ตรวจ ATK ด้วยตนเอง เมื่อสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อ หรือ เมื่อมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ เป็นต้น
V : Vaccine : ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และเด็ก 5 – 17 ปี ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์

สำหรับมาตรการ 6-6-7 ประกอบด้วย
6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) ได้แก่ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ ตรวจคัดกรอง ลดแออัด ทำความสะอาด
6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) ได้แก่ ดูแลตนเอง ใช้ช้อนส่วนตัว กินอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนเข้า-ออก สำรวจตรวจสอบ กักกันตนเอง
7 มาตรการเข้ม :
1) ประเมิน Thai Stop COVID Plus (TSC+) และรายงานผล ผ่านระบบ MOECOVID
2) ทำกิจกรรมกลุ่มย่อย
3) จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลและหลักโภชนาการ
4) อนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน
5) แผนเผชิญเหตุ และมีการซักซ้อม
6) ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้าน ไปโรงเรียน
7) School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา