วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปณิธาน

ปณิธาน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายมัธยมศึกษา)ได้ตั้งปณิธานที่จะมุ่งมั่นทำภารกิจของโรงเรียนให้สัมฤทธิผล
และตามรอยเบื้องยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกดังพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่ว่า

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

 ปรัชญาและอุดมการณ์

“ปัญญาดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม”

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายมัธยมศึกษา) เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์ และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศสู่สากล 

๑. ร่วมผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาชีพศึกษาศาสตร์

๒. เป็นแบบอย่างในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษา

๓. พัฒนาผู้เรียนให้เป็น คนดี คนเก่ง มีคุณธรรม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

๔. เป็นแบบอย่างแหล่งพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์

๕. สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและสังคม

๖. บริการวิชาการและให้ความร่วมมือกับชุมชน

๗. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ

๘. พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ

๙. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีความก้าวหน้าในสายงานของตน

๑๐. บริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๑๑. ดำเนินการประกันคุณภาพสู่เกณฑ์มาตรฐานและสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

๑๒. จัดทำระบบการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีความรู้ และรักการศึกษาค้นคว้า

๒. มีทักษะการคิด และการแก้ปัญหา 

๓. มีความสามารถในการปฏิบัติ 

๔. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ประหยัด 

๕. มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม สามารถอยู่ร่วมและทำงานกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข 

ดอกไม้และสีประจำโรงเรียน 

ดอกศรีตรัง  เป็นไม้ในสกุล  Bignoniaceae ภาษาอังกฤษเรียกว่า Jacaranda ดอกศรีตรัง มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศบราซิลเมื่อท่านพระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง ) เจ้าเมืองตรัง นำมาปลูกครั้งแรกที่ เมืองตรัง ท่านก็ให้ชื่อว่า ” ศรีตรัง “

สีแสด เป็นสีประจำคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ใช้สีแสดเป็นสีประจำโรงเรียน