ประชาสัมพันธ์โครงการ FLS Parliamentary Debate World Congress

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ FLS Parliamentary Debate World Congress จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สมัครระหว่างวันที่ 25พ.ค-7 มิ.ย 65 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศค่ะ