ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book จำนวน ๓๐ เครื่อง (วมว.)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book จำนวน ๓๐ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โครงการ วมว.)

สิ่งที่เเนบมาด้วย.

๑. ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book จำนวน ๓๐ เครื่อง