ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จของโรงเรียน จำนวน ๕๐ เครื่อง

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายมัธยมศึกษา)
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน จำนวน ๕๐ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สิ่งที่เเนบมาด้วย.

๑. ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน จำนวน ๕๐ เครื่อง