ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book จำนวน ๓๐ เครื่อง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สิ่งที่เเนบมาด้วย.

๑. ประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book จำนวน ๓๐ เครื่อง