Best Innovation Award in Environmental Science

ขอแสดงความยินดีต่อนางสาวอภิสรา ไชยสวัสดิ์ และนายพันภูมิ สุขจันทรา ที่ได้รับรางวัล ‘Best Innovation Award’ สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จากงาน ISSF ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 15 – 20 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. นาบิล หะยีมะแซ


Best Innovation Award in Environmental Science

ISSF 2020-16th International Students’ Science Fair

Kamnoetvidya Science Academy, Thailand

15-20 January 2020