การเปิดเรียน การลงทะเบียน การชำระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฯลฯ

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง การเปิดเรียน การลงทะเบียน การชำระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา การรับสิทธิ์ค่าอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี และการประชุมผู้ปกครอง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ตารางเวลาต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนเเปลงได้ตลอดเวลา ขอให้ผู้ปกครองติดตามประกาศจากโรงเรียนอย่างไกล้ชิด

เพื่อให้การเปิดเรียน การลงทะเบียน การชำระเงินค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับสิทธิ์ค่าอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงขอแจ้งกำหนดการและรายละเอียดดังนี้

วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 – วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563
1.ชำระเงินค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
2. ให้นักเรียนหรือผู้ปกครองโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยปริ้นใบชำระค่าเทอมจากระบบ SATIT MIS
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563
1.ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
2. นักเรียนสามารถดูผลการเรียนได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตฯ
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 – วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563
1. นักเรียนยื่นคำร้องสอบแก้ 0, ร, มส. ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
2. นักเรียนยื่นแก้ มผ.การอ่าน รับแบบฟอร์มแก้บันทึกการอ่านที่ห้องวิชาการ
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 -วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563
นักเรียนสอบแก้ 0, ร, มส. ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
ประกาศผลสอบแก้ 0, ร, มส. ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันจันทร์-อังคารที่ 30-31 มีนาคม 2563
นักเรียนยื่นคำร้องสอบแก้ 0, ร, มส. ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 -วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563
นักเรียนสอบแก้ 0, ร, มส. ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ม.6 รับหลักฐานจบการศึกษาครั้งที่ 1
วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563
ประกาศผลสอบแก้ 0, ร, มส. ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันพุธที่ 8 เมษายน 2563
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ม.6 รับหลักฐานจบการศึกษาครั้งที่ 2 
การปฐมนิเทศและการประชุมผู้ปกครอง (มีการเปลี่ยนเเปลง ดูประกาศ)
การปฐมนิเทศและการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563            สำหรับรายละเอียดของการปฐมนิเทศและการประชุมผู้ปกครองจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์โรงเรียนสาธิตฯ ประมาณเดือนเมษายน 2563
มีการเปลี่ยนเเปลงจากเดิม วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2563 
(คาบที่ 1- 4 อาจารย์ที่ปรึกษาฯ และผู้ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาฯ คัดกรอง  นักเรียน และนักเรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษาฯ รับการปฐมนิเทศ และประชุมนักเรียน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์    และลงทะเบียนเรียน ณ ห้องเรียนประจำอาคาร 6, 7 และ 8 และเริ่มเรียนคาบที่ 5 (12.30 -13.20 น.)

หมายเหตุ :   ผู้ปกครองที่ขอรับสิทธิ์ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ให้กรอกข้อมูลใบสำคัญรับเงิน (ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน และนำใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนจากร้านค้ามาประกอบการเบิกจ่ายด้วย

  • อุปกรณ์การเรียน ได้แก่ สมุด ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ เครื่องมือเรขาคณิต ฯลฯ

– ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในอัตรา คนละ 210 บาท
– ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในอัตรา คนละ 230 บาท

  • เครื่องแบบนักเรียน ได้แก่ ชุดนักเรียน ชุดพลศึกษา รองเท้านักเรียน รองเท้าพลศึกษา ถุงเท้า ฯลฯ

– ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในอัตรา คนละ 450 บาท
– ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในอัตรา คนละ 500 บาท