การจัดการเรียนการสอนเดือนสิงหาคม 2563 และการปฏิบัติตามมาตรการ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนเดือนสิงหาคม 2563 และการปฏิบัติตามมาตรการ
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายละเอียดประกาศ