ขายทรัพย์สินทอดตลาด (โครงการวมว.)

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง ขายทรัพย์สินทอดตลาด (โครงการวมว.)

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ จำนวน ๒๖๖ รายการ

ผู้ประสงค์จะซื้อพัสดุดังกล่าวสามารถติดต่อขอรับเอกสารใบเสนอราคาได้ที่ ณ ห้องศูนย์ประสานงานโครงการ วมว. อาคาร ๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร ๐- ๗๓๓๓-๕๐๘๐ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในเวลาทำการปกติ และตามกำหนดการ ดังเอกสารที่เเนบมาพร้อมนี้

สิ่งที่เเนบมาด้วย.

รายละเอียดประกาศ