ประกาศเรื่อง ขอให้บุคลากรและนักเรียนทุกคน ส่งผลตรวจ ATK ก่อนมาโรงเรียน ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕