ประกาศโครงการ วมว.(เพิ่มเติมครั้งที่ 1) และยกเลิกการมอบตัว

ประกาศโครงการ วมว.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) และยกเลิกการมอบตัว

1. ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน (โครงการ วมว.) ประจำปีการศึกษา 2563 
ประกาศเรียกนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสำรอง (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

หมายเหตุ : นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสำรองอันดับ 1และ 2 ให้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และดำเนินการส่งเอกสารการมอบตัว ตามประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. หนังสือยืนยันสิทธิ์ (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

3. ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง ยกเลิกการมอบตัว ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และให้ดำเนินการจัดส่งเอกสาร/หลักฐานการมอบตัวผ่านทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) 
ดูรายละเอียดประกาศ


หัวข้อ “การมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โครงการ วมว.)”

1.1  สัญญามอบตัวการเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.  
1.2  ใบมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. 
1.3  ใบสำคัญรับเงินการใช้สิทธิ์ค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน
1.4 ใบสมัครสมาชิกชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ
1.5  สัญญาการอยู่หอพัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1.6  ใบนำฝากค่าหอพัก
1.7 แบบสำรวจความต้องการใช้สิทธิ์ /สละสิทธิ์ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

“วมว สาธิต มอ. หล่อหลอมความคิด สร้างนักวิทย์ พร้อมจิตอาสา”