เปลี่ยนแปลงวันรับหลักฐานการจบการศึกษาของนักเรียนชั้นม.3 และม.6

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันรับหลักฐานการจบการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงวันรับหลักฐานการจบการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีแนวปฏิบัติในการรับหลักฐานการจบการศึกษาดังนี้

  1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปีการศึกษา 2563 ไม่ต้องมารับหลักฐานการจบการศึกษา
  2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อสถาบันอื่นและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เลื่อนการรับหลักฐานการจบการศึกษาไปจนกว่าจะมีประกาศสิ้นสุดการใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
  3. หากนักเรียนมีความจำเป็นต้องการใช้หลักฐานการจบการศึกษาให้ติดต่อฝ่ายทะเบียนและสถิติโดยตรง ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 073 -313396

                        จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563