ยกเลิกการมอบตัวนักเรียน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจัดส่งเอกสารทางไปรณีย์เเทน

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง ยกเลิกการมอบตัวนักเรียน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารและหลักฐานการมอบตัวผ่านทางไปรษณีย์(ลงทะเบียน) เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัว
– ใบมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
– แบบสำรวจความต้องการใช้สิทธิ์/สละสิทธิ์ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
– ใบสำคัญรับเงินการใช้สิทธิ์ค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน
– ใบสมัครสมาชิกชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ

เอกสารและหลักฐานการมอบตัวนักเรียนที่ต้องจัดส่ง ดังนี้

  1. ใบมอบตัว
  2. แบบสำรวจความต้องการใช้สิทธิ์/สละสิทธิ์ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
  3. ใบสำคัญรับเงินการใช้สิทธิ์ค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน
  4. ใบสมัครสมาชิกชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ
  5. ใบยืนยันสิทธิ์ (ระบบยืนยันสิทธิ์)
  6. หลักฐานการชำระเงินยืนยันสิทธิ์
  7. ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) จากโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่
  8. สำเนาทะเบียนบ้านของ นักเรียน บิดา และมารดา (รับรองสำเนาถูกต้อง)