ประกาศ งดกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมฯ และอื่นๆ

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง  งดกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมฯ ค่ายปรับความรู้พื้นฐานฯ การประชุมผู้ปกครอง
เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และเปลี่ยนแปลงรูปการปฐมนิเทศ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบันมีการแพร่กระจาย   จากคนสู่คนในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยได้มีการตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ในโรงเรียน สนามบิน โรงพยาบาล อีกทั้งกระทรวงสาธารณาสุขได้ประกาศมาตรการป้องกันและ    การเฝ้าระวังการระบาดแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อดังกล่าว   ในกลุ่มเด็กและเยาวชน โรงเรียนสาธิตฯ จึงของแจ้งยกเลิกและเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและการเปิดภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

 1. งดกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2563

 2. งดกิจกรรมค่ายปรับความรู้พื้นฐานสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2563

 3. งดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563

 – โดยใช้วิธีสื่อสารข้อมูลสารสนเทศถึงผู้ปกครองฯ ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนสาธิตฯ          http://satit.psu.ac.th และสื่อสารผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้น (ไลน์กลุ่มห้องเรียน)

4. เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  – กำหนดการวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากเดิม วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  เลื่อนเป็น วันที่ 1 มิถุนายน 2563                  

5. เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฐมนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563       

 – ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฐมนิเทศ และการประชุมนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 (คาบที่ 1- 4 อาจารย์ที่ปรึกษาฯ และผู้ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาฯ คัดกรอง  นักเรียน และนักเรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษาฯ รับการปฐมนิเทศ และประชุมนักเรียน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์      และลงทะเบียนเรียน ณ ห้องเรียนประจำอาคาร 6, 7 และ 8 และเริ่มเรียนคาบที่ 5 (12.30 -13.20 น.)

  จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน