โครงการ AFS

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา
และเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ 1 ปี รุ่นที่ 60 เขตปัตตานี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)