ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ โครงการเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาฯ

ายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ
โครงการเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 60 (พ.ศ.2564)
สนามสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายละเอียดประกาศ


ศูนย์ประสานงานเอเอฟเอสเขตปัตตานี
การสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมนานาชาติระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 60 (พ.ศ. 2564 – 2565)

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-11.00 น.
ณ สนามสอบโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
(อาคาร  8  และ อาคาร 49)

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบข้อเขียน

 1. ผู้ปกครองและนักเรียนผ่านจุดคัดกรองเบื้องต้น ณ อาคาร 49 ชั้นล่าง สวมใส่หน้ากากอนามัย 

    รายงานตัวผ่านขั้นตอน ตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบของตนเอง

 2. นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนและลงทะเบียนชื่อผู้เข้าสอบตามห้องสอบของตนเอง ณ จุด

    ลงทะเบียน 

3. กรุณามาถึงสนามสอบก่อนเวลา 8.00 น. พร้อมเข้าห้องสอบเวลา 8.30 น. และจะเริ่มทำการสอบ

   ตั้งแต่เวลา 9.00-11.00 น. 

4. นักเรียนนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาแสดงเพื่อเข้าห้องสอบและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่

   ทำการสอบ 

5. เตรียมและนำอุปกรณ์การสอบ ได้แก่ ดินสอ 2B ที่เหลาดินสอ ยางลบ ปากกา มาให้พร้อมสำหรับ   

   การสอบ 

6. ล้างมือตามจุดอ่างล้างมือที่อาคาร 8 และ อาคาร 49 ก่อนเข้าห้องสอบและหลังออกจากห้องสอบ 

7. ประกาศผลสอบข้อเขียนในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ www.afsthailand.org

* นักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียนกรอกใบสมัครสอบสัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์ www.afsthailand.org และส่งเอกสารการสมัครสอบสัมภาษณ์ที่ศูนย์ประสานงาน AFS เขตปัตตานีในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม-5 สิงหาคม 2563

ครูปานใจ แสงศิลา ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตปัตตานี
โทร. 098 – 0142799 หรือ 086 – 7466750