ผลการสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 เพิ่มเติมครั้งที่ 7

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
(เพิ่มเติมครั้งที่ 7)

ดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัว

– ใบมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สำหรับนักเรียนต่อ ม.4)
– แบบสำรวจความต้องการใช้สิทธิ์/สละสิทธิ์ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
– ใบสำคัญรับเงินการใช้สิทธิ์ค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน
– ใบสมัครสมาชิกชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ

เอกสารและหลักฐานการมอบตัวนักเรียนที่ต้องจัดส่งทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน)
ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

เอกสาร

1.  ใบมอบตัวนักเรียน
2.  แบบสำรวจความต้องการใช้สิทธิสิทธิ /สละสิทธิ์ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
3.  ใบสำคัญรับเงินการใช้สิทธิค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน
4.  ใบสมัครสมาชิกชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ
5.  ใบยืนยันสิทธิ์
6.  หลักฐานการชำระเงินยืนยันสิทธิ์
7. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)

หลักฐานทางการศึกษา

8.หลักฐานแสดงผลการเรียน /หลักฐานจบการศึกษา (ปพ.1) ฉบับจริง พร้อมสำเนา
จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
9.สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (ปพ.6) ฉบับจริง