ประวัติความเป็นมา

พ.ศ.2512

พ.ศ.2512

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2512 เป็นหน่วยงานมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ตามการจัดรูปการบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์ ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พุทธศักราช 2522
ในปีการศึกษา 2512 ได้เปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2503 เพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของคณะศึกษาศาสตร์ในขณะนั้น ที่จะผลิตครูเพื่อสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย จึงเตรียมการให้โรงเรียนเป็นที่ฝึกทดลองสอนของ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ และมุ่งให้นักเรียนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

พ.ศ. 2519

พ.ศ. 2519

ต่อมาปีการศึกษา 2518 คณะศึกษาศาสตร์จัดทำโครงการพิเศษเพื่อทดลอง รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แนวศิลปศาสตร์ เปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นปีแรก ในปี พ.ศ. 2519

พ.ศ. 2526

พ.ศ. 2526

ในปีการศึกษา 2526 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ขยายโครงการเพื่อรับนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แนววิทยาศาสตร์ และแนวศิลปศาสตร์อย่างละ 1 กลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไทยมุสลิมได้ศึกษาในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นการกระตุ้นให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามปรับปรุง คุณภาพการศึกษาของตน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายปรับปรุงโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลาม และในปีเดียวกันนั้น ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติจากคณะ รัฐมนตรีให้ขยายโครงการเพื่อรับนักเรียนไทยมุสลิมจากโรงเรียนมัธยมสามัญทั่วไป ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย แนววิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อย่างละ 1 กลุ่มอีกด้วย

พ.ศ. 2537

พ.ศ. 2537

ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนจัดทำโครงการเยาวชนช้างเผือก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) เพื่อรับนักเรียนที่มีความ สามารถพิเศษและความประพฤติดี จากโรงเรียนประถมศึกษา ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 10 คน เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการ นี้มีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537-2539 ขณะนี้โครงการ ได้สิ้นสุดแล้ว

นโยบายหลักที่สำคัญของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประการหนึ่งคือการสนองนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในด้านการผลิตครูระดับปริญญาตรี ซึ่งจะต้องใช้โรงเรียน และนักเรียนเป็น ที่ทดลองวิธีสอนแบบต่างๆ ทดลองการจัดการหลักสูตร การวิจัยทางการศึกษา และพฤติกรรมการเรียนการสอน

ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดการสอนและประเมินผลตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้หลักสูตรมัธยมศึกษา ตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนี้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดให้มี 3 แผนการเรียน คือ – แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ -คณิตศาสตร์ และ – ภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส

เปิดวิชาเลือกเสรีต่าง ๆ ให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจทั้ง ทางด้านเกษตรกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ดนตรีสากล และคอมพิวเตอร์ สำหรับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2546 ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544

ดอกไม้และสีประจำโรงเรียน

ดอกศรีตรัง  เป็นไม้ในสกุล  Bignoniaceae ภาษาอังกฤษเรียกว่า Jacaranda ดอกศรีตรัง มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศบราซิลเมื่อท่านพระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง ) เจ้าเมืองตรัง นำมาปลูกครั้งแรกที่ เมืองตรัง ท่านก็ให้ชื่อว่า ” ศรีตรัง “

สีแสด เป็นสีประจำคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ใช้สีแสดเป็นสีประจำโรงเรียน

ปณิธาน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายมัธยมศึกษา)ได้ตั้งปณิธานที่จะมุ่งมั่นทำภารกิจของโรงเรียนให้สัมฤทธิผล
และตามรอยเบื้องยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกดังพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่ว่า

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

ปรัชญาและอุดมการณ์

“ปัญญาดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม”

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายมัธยมศึกษา) เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์ และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศสู่สากล 

๑. ร่วมผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาชีพศึกษาศาสตร์
๒. เป็นแบบอย่างในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษา
๓. พัฒนาผู้เรียนให้เป็น คนดี คนเก่ง มีคุณธรรม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๔. เป็นแบบอย่างแหล่งพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์
๕. สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและสังคม
๖. บริการวิชาการและให้ความร่วมมือกับชุมชน

๗. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ
๘. พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ
๙. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีความก้าวหน้าในสายงานของตน
๑๐. บริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๑๑. ดำเนินการประกันคุณภาพสู่เกณฑ์มาตรฐานและสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
๑๒. จัดทำระบบการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีความรู้ และรักการศึกษาค้นคว้า | ๒. มีทักษะการคิด และการแก้ปัญหา |
๓. มีความสามารถในการปฏิบัติ | ๔. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ประหยัด |
๕. มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม สามารถอยู่ร่วมและทำงานกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข 

Scroll to Top