งานทะเบียน สถิติ วัดและประเมินผล

งานทะเบียน สถิติ วัดและประเมินผล

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียน มีหน้าที่ในการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนนักเรียน ฐานข้อมูลผลการเรียนฐานข้อมูลคุณลักษณะพิเศษ ให้บริการออกเอกสารต่างๆ และเก็บรักษาหลักฐานผลการศึกษา และติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการบริการออกเอกสารต่าง ๆ โรงเรียนเห็นความจำเป็นของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการดำเนินงาน โดยฝ่ายงานทะเบียนและสถิติจัดทำเว็บไซด์เพื่อเป็นช่องทางให้นักเรียนและผู้ปกครอง ได้รับข้อมูลข่าวสารและติดต่องานทะเบียนและสถิติของโรงเรียนได้สะดวกยิ่งขึ้น

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนติดต่อภายใน 1664


นางสาวซูไรดา เจ๊ะอูมา

ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา


นางสาวอาทิตยา แวเด็ง

ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา

Scroll to Top