การจัดการศึกษา

ระเบียบโรงเรียน
List item
List item
List item

ในปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
กำหนดให้ใช้หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒
อ้างอิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ คือ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนสาธิตฯจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๒ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนสาธิตฯ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๒ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

แผนการเรียน

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) จัดให้นักเรียนเรียนตามแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และมีรายวิชาเพิ่มเติมให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) มี ๓ แผนการเรียน คือ
– แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  – แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
– แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – มลายู
– แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ญี่ปุ่น – แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – จีน

จุดมุ่งหมายหลักสูตรสถานศึกษา

      หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหลักสูตรที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังนี้

๑. มีความรู้และรักการศึกษาค้นคว้า
๒. มีคุณธรรม จริยธรรมในด้านความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ประหยัด
๓. มีความเป็นผู้นำ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
๔. รักความเป็นไทย มีจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชนและประเทศชาติ
๕. มีทักษะการคิด การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
๖. มีความสามารถในการวางแผน การจัดการ สามารถใช้เทคโนโลยี และมีทักษะ ในการแสวงหาความรู้
๗. มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่ได้เรียนรู้
๘. มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
๙. สามารถอยู่ร่วมและทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

            หลักสูตรแกนกลางโรงเรียนสาธิตฯ มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ดังนี้คือ

๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

Scroll to Top