หมายเลขติดต่อภายใน

หมายเลขติดต่อภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)

1670 | เทคโนโลยีสารสนเทศ
1680 | ฝ่ายกิจการนักเรียน
4223 | ฝ่ายกิจการพิเศษ วิชาชีพ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
2141 | โครงการ วมว.
2142 | งานการเจ้าหน้าที่
1667 | การเงิน
2150 | ฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร
xxxxx | งานแนะแนว
xxxx วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
xxxx คณิตศาสตร์
xxxx ภาษาไทย
xxxx ภาษาต่างประเทศ
xxxx สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
xxxx การงานอาชีพ
xxxx ศิลปะ
xxxx สุขศึกษา และพลศึกษา
Scroll to Top