ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู วิจัยและวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกปฏิบัติการ 1/2566

ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
จัดโครงการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกปฏิบัติการ 1/2566
วันที่ 2 ตุลาคม 2566
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติการสอนสะท้อนคิด
ประเด็นปัญหาหลังจากการปฏิบัติการสอนรวมทั้ง การทํางานฝ่ายต่าง ๆ
และงานอื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย ตลอดภาคเรียนที่ 1/2566
ให้นักศึกษาปฏิบัติการสอนเสนอแนะแนวคิดที่เป็นประโยชน์ให้กับโรงเรียน
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลนักศึกษาปฏิบัติการสอนในภาคเรียนถัดไป
และให้อาจารย์พี่เลี้ยงได้ สะท้อนคิดการปฏิบัติงานของนักศึกษา บุคลิกความเป็นครู
ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพเพื่อให้เป็นครูที่มีคุณภาพในอนาคต
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 11 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา
Scroll to Top