โรงเรียนสาธิตฯ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ และทดสอบความรู้ทางวิชาการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่
-รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัคร65  ดาวน์โหลดเอกสารรับสมัครนักเรียนใหม่

-การทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการ
   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.4 และ ป.5
   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 และ ม.2
ประกาศทดสอบความรู้ฯ 65  ดาวน์โหลดเอกสารการทดสอบความรู้ทางวิชาการ

คลิกสมัครสอบ