โรงเรียนสาธิตฯ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

โรงเรียนสาธิตฯ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิปดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมนูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563 ณ บริเวณอาคาร 11 โรงเรียนสาธิตฯ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนร่วมลงนามถวายพระพร