บรรยายในหัวข้อ”โครงการชีวิตวิถีใหม่ New normal ร่วมมือกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมห่างไกลโรค COVID-19″(สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาสังเกตการสอน)

ภาพบรรยากาศ “โครงการชีวิตวิถีใหม่ New normal ร่วมมือกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมห่างไกลโรค COVID-19” (สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาสังเกตการสอน)

ณ ห้องประชุมอาคาร 49 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2563
วิทยากรบรรยาย โดย นักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

กำหนดการบรรยาย