เลือกตั้งประธานชมรมผู้ปกครอง 2/2565

เลือกตั้งประธานชมรมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนสาธิต ฯ
(ฝ่ายมัธยมศึกษา)


การเลือกตั้งประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
ผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.๑ – ม.๖
ด้วยทันตแพทย์สุริยา ภูยุทธานนท์ ประธานชมรมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) และคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ตามข้อบังคับชมรมผู้ปกครองและครูฯ ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ นี้ เพื่อให้การดำเนินงานของชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) จึงกำหนดรายละเอียดเพื่อให้ได้มาซึ่งประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ คนใหม่ตามข้อบังคับชมรมฯ รายละเอียดดังนี้
๑. การรับสมัครประธานชมรมผู้ปกครองและครูฯ
๑. กำหนดวันรับสมัครและส่งใบสมัคร ระหว่างวันที่ 3 – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
   👉 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครในตำแหน่งประธานชมรมผู้ปกครองและครูฯ ให้กรอกข้อมูลลงในใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ นางสาวปริฉัตร สองประสม สำนักงาธุรการ โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
๒. คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นสมาชิกตามข้อบังคับชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
๓. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
http://satit.psu.ac.th
๔. แนะนำตัว และแสดงวิสัยทัศน์
วันที่ ๑๗ ตุลาคม – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
http://satit.psu.ac.th
๕. การเลือกตั้ง
วันประชุมผู้ปกครอง ในวันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคาร ๔๙ โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
   👉 สมาชิกชมรมผู้ปกครองและครูฯ รับบัตรลงคะแนน และมีสิทธิลงคะแนนเสียงตามจำนวนนักเรียน อาทิ เป็นผู้ปกครองนักเรียน ม.๑ – ม.๖ จำนวน ๓ คน มีสิทธิลงคะแนนได้ ๓ เสียง เป็นต้น
๖. การได้รับการเลือกตั้ง
👉 ผู้ที่มีคะแนนเสียงสูงสุดเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งตามข้อบังคับชมรมฯ
👉 กรณีมีผู้สมัครรายเดียว ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
๗. การได้มาซึ่งคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูฯ
👉 ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานชมรมผู้ปกครองและครูฯ เสนอชื่อสมาชิกชมรมฯ ไม่เกิน ๒๐ คน เป็นคณะกรรมการ และโรงเรียนเสนอชื่อบุคลากรไม่เกิน ๑๐ คนเป็นคณะกรรมการ รวมจำนวนกรรมการไม่เกิน ๓๐ คนตามข้อบังคับชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)