อบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ
โดย ดร.กนก จันทรา ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์ อ.ศราวุธ จอมนำ อ.ปฏิพัทธ์ สถาพร
เมื่อวันที่ 23-25 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง 49303
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายมัธยมศึกษา