สำนักงานธุรการ

แบบฟอร์มงานต่างๆ

เอกสารการเบิกเงิน
หนังสือรับรองการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (เงินบำรุงการศึกษา)
แบบฟอร์มงานสารบรรณ
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ 50 ปี
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
แบบฟอร์มคำสั่งโรงเรียน
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก
แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมต่างๆ
ใบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์
 ใบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียนและอาคารเรียน
สรุปการซ่อมวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
แบบฟอร์มตารางแสดงภาระงาน (ฝ่ายสนับสนุน)
แบบฟอร์มตารางแสดงภาระงาน (ฝ่ายสนับสนุน
ตัวอย่างมาตรฐานภาระงานของกลุ่มงานธุรการ
ตัวอย่างมาตรฐานภาระงานของกลุ่มงานเลขานุการ
ตัวอย่างมาตรฐานภาระงานหลักสูตรของ กบศ.
ตัวอย่างการทำ workflow
ประกาศต่างๆ
ประกาศทุนอุดหนุนการทำ VC