สัมมนาหลังปฏิบัติการสอน 1/2563

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตฯ(ฝ่ายมัธยมศึกษา) จัดโครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร 11 เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติการสอนสะท้อนปัญหาที่พบในช่วงปฏิบัติการสอน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของความเป็นครู ให้เป็นครูที่มีคุณภาพและศักยภาพในอนาคต